06-06-2017

Η υποβολή περιλήψεων εργασιών έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2017. Οι εργασίες θα εξεταστούν από την επιστημονική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψή τους έως και τις 16 Ιουλίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.