Leonidas Pispiringas, HEAL-Link – Library & Information Center – Aristotle University of Thessaloniki / Nicolas Liampotis, Zenon Mousmoulas, Christos Kanellopoulos – Greek Research & Technology Network